KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Rozvoj zručností zamestnancov spoločnosti iQservices, s.r.o. na podporu trhu práce

Cieľ projektu:

V súlade s cieľom výzvy, teda podporou nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 formou rozvoja zručnosti zamestnancov na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na automatizáciu, informatizáciu (využívanie IT) a digitálnu a zelenú ekonomiku sa rozhodla spoločnosť pre svojich zamestnancov vytvoriť ucelený projekt vzdelávania, vďaka ktorému zamestnancom zabezpečí rozvoj nových zručností. Aktivity boli navrhnuté s dôrazom na dosiahnutie súladu s prioritnou osou 8 a s cieľmi programu OP ĽZ a zároveň s identifikovanými potrebami spoločnosti iQservices, s.r.o..

 

Miesto realizácie aktivít projektu: Žilina, Rosinská cesta 8, 010 01 Žilina

 

Deklarované cieľové hodnoty budú naplnené k ukončeniu hlavných aktivít projektu.

P CV31 Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 11 osôb

P CVR2 Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 11 osôb

 

 

www.esf.gov.sk    https://www.employment.gov.sk/sk/

 

scroll-top
Späť hore